REKLAMACE

Vážení zákazníci,

máte problémy s vaším řezacím plotrem, neváhejte se na nás nejdříve telefonicky obrátit. 99% všech problémů, jsme schopni vyřešit i na dálku. (+420 777 121 494)

Máte jiné potíže? I tak bychom vás rádi požádali, abyste nás před zasláním reklamovaného zboží kontaktovali telefonicky nebo emailem, zvláště pokud zboží zasíláte Českou poštou. (obchod@forart.cz, +420 777 121 494).

Reklamované zboží zasílejte spolu s dokladem o koupi a výstižným popisem vady na naši kontaktní adresu BHCPRO s.r.o., Forart.cz, U Hostína 1776, 250 82, Úvaly u Prahy

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD:

 1. Věc je vadná nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a § 2096 ObčZ.
 2. Kupující je povinen zásilku při převzetí zkontrolovat a prověřit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození, případně převzetí zásilky odmítnout.
 3. Shledá-li kupující na dodaném zboží při dodání nebo v záruční lhůtě vady jiné, než odpovídající obvyklému používání nebo opotřebení, má kupující právo uplatnit reklamaci.
 4. Reklamace musí být uplatněna písemně v záruční lhůtě a to buď e-mailem na obchod@forart.cz anebo dopisem zaslaným spolu s vadným zbožím na adresu společnosti BHCPRO s.r.o., kde bude uveden výstižný popis vady a zboží, kterého se vada týká.
 5. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, musí kupující již při uplatnění reklamace sdělit prodávajícímu, jaké právo chce uplatnit:
  1. právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  2. právo na odstranění vady opravou věci;
  3. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny;
  4. právo odstoupit od kupní smlouvy.
 6. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel (s výjimkami uvedenými v § 2110 ObčZ).
 7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 8. Reklamované zboží včetně dokladu o nákupu zašle kupující na vlastní náklady na adresu prodávajícího: BHCPRO s.r.o., U Hostína 1776, Úvaly u Prahy, 250 82 nebo reklamaci může uplatnit osobně v prodejně prodávajícího  BHCPRO s.r.o., U Hostína 1776, 25082 Úvaly u Prahy.
 9. O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 14 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.
 10. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení kupující požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 11. V případě vyřízení reklamace dodáním nové věci musí kupující vrátit prodávajícímu věc původně dodanou.
 12. V případě oprávněné reklamace má kupující právo po uznání reklamace na přiměřenou úhradu nákladů spojených s reklamací (poštovné) .
 13. Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání tomu, aby mohl být výrobek užíván k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Prodávající kupujícího upozorní, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takové vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá a nemůže na ně být reklamace zboží uplatňována.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 29.3.2021